Trong công tác quản lý tài sản, thì công tác phòng cháy chữa cháy luôn được quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Để kịp thời ứng phó với tình huống cháy nổ xảy ra tại cơ sở thì việc Huấn Luyện PCCC định kỳ, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC là một nhiệm vụ quan trọng.

Theo quy định tại khoản 5 điều 15 thông tư 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Nghị định người ra quyết định thành lập đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành có trách nhiệm duy trì hoạt động, định kỳ hằng năm tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy.

Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy:

– Người có chức danh chỉ huy chữa cháy là người đứng đầu doanh nghiệp, người đứng đầu cơ sở hoặc đội trưởng đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

– Đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở;

– Người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

– Người chỉ huy tàu thủy, tàu hỏa, tàu bay, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên, trên phương tiện vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ;

– Người làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

– Các cá nhân khác có yêu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Căn cứ pháp lý về Huấn Luyện PCCC định kỳ:

  • Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013.
  • Căn cứ Nghị Định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Trách nhiệm tổ chức, huấn luyện bồi dưỡng lớp Huấn Luyện PCCC định kỳ:

  • Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng ngiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình.
  • Trường hợp tổ chức không tự tổ chức được lớp Huấn Luyện PCCC hoặc cá nhân có nhu cầu được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC thì phảo có đơn đề nghị cơ quan Cảnh Sát phòng cháy và chữa cháy tổ chức lớp Huấn luyện PCCC.

Huấn Luyện Phòng Cháy Chữa Cháy