Huấn luyện an toàn khi làm công việc vệ sinh công nghiệp

Liên hệ: 0936 979 979

1. Đối tượng huấn luyện

Người làm công việc vệ sinh công nghiệp thuộc đối tượng nhóm 3 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ quy định về công tác huấn luyện An toàn lao động (Người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành)

2. Mục tiêu khóa học và thời gian huấn luyện

a. Mục tiêu của khóa học:

Cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động khi vệ sinh công nghiệp. Nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh công nghiệp cho học viên.

b. Thời gian huấn luyện:

Tổng thời gian huấn luyện 24 giờ (bao gồm cả thời gian kiểm tra).

3. Nội dung huấn luyện

a. Tổng quan luật pháp, chính sách về An toàn vệ sinh công nghiệp

– Mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ;

– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động về ATVSLĐ;

– Qui định của luật về chế độ, chính sách cho người lao động về ATVSLĐ;

– Kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động;

– Phương tiện bảo vệ cá nhân: các yêu cầu khi lựa chọn, sử dụng và bảo quản.

b. Tổng quan về an toàn vệ sinh công nghiệp

– Các khái niệm, thuật ngữ liên quan tới vệ sinh công nghiệp;

– Yêu cầu, nguyên tắc cơ bản khi thực hiện vệ sinh công nghiệp;

– Đặc thù công việc vệ sinh công nghiệp;

– Nhận biết mối nguy và rủi ro công việc;

– Yêu cầu về an toàn lao động khi vệ sinh công nghiệp;

– Phương tiện bảo vệ cá nhân khi vệ sinh công nghiệp.

c. Kiểm tra cuối khóa

4. Thông tin khóa học

– Thủ tục khi tham gia huấn luyện bao gồm: 02 ảnh 3×4, CMTND photo.

Huấn luyện an toàn khi làm công việc vệ sinh công nghiệp